Thumb 62694f665e73eb7b59cb02db41d92f24a0204ecc
Qr
04ad224ebc729f3199a2c41bf6657b92c362ef59

Afscheid Eduard

Ik collecteer omdat:

ik geïnspireerd ben geraakt door moedige mensenrechtenverdedigers als Leyla en Arif Yunus. Hun dochter Dinara vertelde ons in 2014 tijdens onze jaarlijkse schrijfactie Write for Rights over haar ouders die gevangenzaten in Azerbeidzjan. We voerden massaal actie voor hen. Twee jaar later waren ze vrij en kon ik hen ontmoeten. Hun verhaal en hun strijdlust ontroerden mij. Ik wil hun stichting die zich inzet voor mensen in Azerbeidzjan graag financieel steunen. Hartelijk dank dat jij mij daarbij wilt helpen.

87

donaties

€ 3.055

ingezameld