Thumb f9f9deff7f1cdf42718f1d449f8ab4c224033cc4
04ad224ebc729f3199a2c41bf6657b92c362ef59

Elke Romijnders

Ik collecteer omdat:

Amnesty International opkomt voor mensenrechtenverdedigers die zware gevolgen ondervinden van onbaatzuchtig handelen ten behoeve van de vrijheid van anderen. Op thema's als privacy, vrijheid van meningsuiting, en mensenrechten in crisis gebieden zoals Syrië en Myanmar, doet Amnesty zowel in Nederland als in het buitenland, zo veel mogelijk om schendingen tegen te gaan. Met donaties kan Amnesty meer mensen helpen!

17

donaties

€ 85

ingezameld