Thumb d2cfe45d96423edc34ec9cf2e54be136b01b4c7a
04ad224ebc729f3199a2c41bf6657b92c362ef59

Isabelle Diepstraten

Ik collecteer omdat:

ik wens dat iedereen in de wereld in vrijheid kan leven en dat de mensenrechten nageleefd worden. Nu we niet met de collectebus rond mogen gaan vanwege Corona, dit keer op deze digitale manier. We hopen op gulle giften! Dank daarvoor.

0

donaties

€ 0

ingezameld