Thumb b44b9a700304943737f4a274bc8711cdecb284c1
Qr
04ad224ebc729f3199a2c41bf6657b92c362ef59

Klazien Hoekinga

Ik collecteer omdat:

De collecte is dit jaar halverwege de collecte week afgebroken vanwege de corona crisis. Voor iedereen die niet de collectant aan de deur gehad heeft maak ik deze bus aan. Steun Amnesty's werk voor mensenrechten. Geef om vrijheid!

2

donaties

€ 20

ingezameld