Thumb a6f31f0498a9da02f7ac251d4bbe16f733805f61
04ad224ebc729f3199a2c41bf6657b92c362ef59

Lidwien Peterse

Ik collecteer omdat:

Ik draag Amnesty een warm hart toe, en daarom organiseer ik elk jaar de collecte in Utrecht Noord-Oost.
Nu is de collecte plotseling afgebroken vanwege het Corona-virus, en dat betekent dat de opbrengst dit jaar veel lager zal zijn dan andere jaren.
Dat vind ik heel erg, en met deze online collectebus hoop ik dit een beetje goed te kunnen maken.

0

donaties

€ 0

ingezameld