Thumb 630f464dcde0c53789c3bb04680d78bf9e982bf7
Qr
04ad224ebc729f3199a2c41bf6657b92c362ef59

Marianne Oosterbroek

Ik collecteer omdat:

de vrijheid die we in Nederland hebben helaas niet voor iedereen in de wereld geldt. Help Amnesty om onrecht te blijven bestrijden.

5

donaties

€ 70

ingezameld