Thumb 1e6c74332fb095e7bb891c13b4ac3108e6bb6810
04ad224ebc729f3199a2c41bf6657b92c362ef59

Thur de Kuijer

Ik collecteer omdat:

Voor mij zijn mensenrechten niet onderhandelbaar want dat is al gebeurt toen ze werden opgesteld en door de VN landen werden aangenomen.
Omdat deze rechten toch nog regelmatig worden geschonden zijn activiteiten zoals die van Amnesty International hard nodig!

0

donaties

€ 0

ingezameld